The International Visegrad Fund


International Conference in Brussels: "Legal Settlement of Communist Crimes"

On June 5, 2012, The Platform for Europen Memory And Conscience will arrange the international conference "Legal Settlement of Communist Crimes" at the European Parliament in Brussels. The conference is held under the auspices of Mr Hans-Gert Pšttering (DE) and Mr Jerzy Buzek (PL), both former Presidents of the European Parliament, and brings together Human Rights organizations and experts on international justice from around Europe.

The conference wants to particularly examine the need for the creation of a new judicial body in the EU for the crimes of Communism which are not subject to statutory limitations. The urgency and need for action are further supported by an initiative of associations of former political prisoners and victims of Communism from different EU member states, mostly senior citizens, who, in their "Declaration 2012" are asking the authorities of the European Union to finally resolve the issue of justice for the perpetrators of crimes of Communism.

To this end, the conference "Legal Settlement of Communist Crimes" will bring together key thinkers and experts in the field of international justice and crimes of totalitarian regimes, as well as representatives of associations of victims and European policy makers. A viable new model of international justice will be sought which could finally settle the ethical, moral and legal debt which the democratic European Union of today has toward its citizens who suffered severe violations of human rights under totalitarian Communist rule and toward the perpetrators who committed them.

The objective of the conference is to contribute toward supporting equal rights for all EU citizens, upholding the values anchored in the Charter of Fundamental Rights of the European Union, and thus to contribute toward strengthening the process of reconciliation and integration of Europe.

The conference is being convened in response to growing calls for strengthened international justice formulated, e.g., in the Prague Declaration on European Conscience and Communism of 3 June, 2008, in the European Parliament resolution on European Conscience and Totalitarianism of 2 April, 2009, in the Declaration on Crimes of Communism of 26 February, 2010, in the European Council's Stockholm programme of 4 May, 2010 and in the Warsaw Declaration of the Justice and Home Affairs Council of the EU on the occasion of the European Day of Remembrance for Victims of Totalitarian Regimes of 23 August, 2011.
Platform of European Memory and Conscience officially founded in Prague

On October 14, 2011, after a constituting meeting, the Platform of European Memoy and Conscience was officlally signed into law by officials at the City of Prague, after a solemn signing ceremony by the heads of the founding organizations at the Lichtenstein Palace.

Camilla Andersson, founder of the UOK/IICC, represented Sweden as the Platform was signed by representatives of 21 organizations from 13 European countries.

The ceremony was held under the auspices of the Prime Ministers of the Czech Republic, Poland, Hungary and Slovakia.

The Platform of European Memory and Conscience, which will be headquartered in Prague, brings together international governmental and non-governmental institutions and organisations active in research, documentation, awareness raising and education about totalitarian ideologies and regimes, notably National Socialism and Communism.

The goals of the Platform include increasing public awareness about European history and of crimes committed by totalitarian regimes, preventing intolerance, extremism, anti-democratic movements and the recurrence of any totalitarian rule in the future.

Elected as first President of the Platform is former Swedish MP and Chair of the Swedish delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Mr. Göran Lindblad, and elected as first Executive Director is Mrs. Neela Winkelmann of the Czech Institute for the Study of Totalitarian Regimes.


The founding organizations of the Platform are:

Sweden

The Institute for Information on the Crimes of Communism

Germany

Berlin-Hohenschönhausen Memorial
Hannah Arendt Society
Stiftung Sächsische Gedenkstätten
The Federal Commissioner for the Records of the State Security Service of the former GDR

Czech Republic

Institute for the Study of Totalitarian Regimes
Security Services Archive

Poland

Institute of National Remembrance
Warsaw Rising Museum

Estonia

Estonian Institute of Historical Memory
Unitas Foundation

Latvia

The Occupation Museum Association of Latvia
The Occupation of Latvia Research Society

Lithuania

Secretariat of The International Commission for the Evaluation of the Crimes of the Nazi and Soviet Occupation Regimes in Lithuania
Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania

Slovenia

Study Centre for National Reconciliation

Romania

Institute for the Investigation of Communist Crimes and the Memory of the Romanian Exile

Bulgaria:

Hannah Arendt Center - Sofia

Hungary

The Public Foundation for the Research of Central and East European History and Society - House of Terror Museum

Netherlands

Foundation History of Totalitarian Regimes and their Victims

Slovakia

Ján Langoŝ Foundation

For more information about the Platform of European Memory and Conscience, please visit the official web site: http://www.memoryandconscience.eu/


Background and political support

In November 2008, a permanent working group on the Platform of European Memory and Conscience was established as a joint initiative of the Office of the Government of the Czech Republic and the Czech Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

The foundation of the Platform of European Memory and Conscience was supported by the European Parliament in its resolution of 2 April 2009 on European conscience and totalitarianism which called for

"the establishment of a Platform of European Memory and Conscience to provide support for networking and cooperation among national research institutes specialising in the subject of totalitarian history, and for the creation of a pan-European documentation centre/memorial for the victims of all totalitarian regimes."

The Platform of European Memory and Conscience received further endorsement from the General Affairs and External Relations Council during the Czech Presidency of the EU on 15 June, 2009, from the Justice and Home Affairs Council during the Hungarian Presidency of the EU on 9-10 June, 2011 and in the Warsaw Declaration adopted by the Justice and Home Affairs Council during the Polish Presidency of the EU on 23 August, 2011.

In its Report to the Parliament and the Council ÒThe memory of the crimes committed by totalitarian regimes in EuropeÒ of 22 December, 2010, the European Commission presented the Platform of European Memory and Conscience as an important European initiative.

The Constituting meeting and initial work of the Platform of European Memory and Conscience have been kindly supported by a grant from the International Visegrad Fund.
Utbildningsminister Jan Björklund invigningstalade på minnesdagen
för kommunismens och nazismens offer i Stockholm den 23 augusti

Click here for this page in English »

Jan Björklund invigningstalar på minnesdagen för kommunismens och nazismens brott


På måndagen klockan 12.00 den 23 augusti arrangerade UOK för andra året i följd en minneshögtid på Norrmalmstorg i Stockholm för att högtidlighålla den internationella minnesdagen för offren för kommunism, nazism och andra totalitära ideologier.

På minnesdagen invigningstalade utbildningsminister Jan Björklund och ett brev till mötesdeltagarna från EU-minister Birgitta Olsson lästes upp (se länkar till samtliga tal och resolutioner nedan).


Jan Björklund, Camilla Andersson (UOK) och publik på minnesdagen

Flera internationella evenemang kring minnesdagen den 23 augusti hölls på regeringsnivå och NGO-nivå lrunt om i Europa samt även i USA, Kanada och i Sydamerika.

Arrangemanget skedde i enighet med de internationella resolutioner som antagits i denna fråga, främst Europarådets parlamentariska församlings resolution från 2006, OSCE:s parlamentariska församlings resolution från 2009, samt Europaparlamentets resolution från 2009.

Utöver utbildningsminister Jan Björklund och EU-minister Birgitta Olsson talade två författare till internationellt antagna resolutioner angående behovet av fördömandet av totalitära brott; Gunnar Hökmark (M), EU-parlamentariker samt Göran Lindblad (M), ordförande i Europarådets svenska delegation samt vicepresident i Europarådets parlamentariska församling.

Vidare talade Camilla Andersson (VD för UOK, grundare av Alliance for Human Rights and Reconciliation) och och Anders Hjemdahl (UOK), Walburga Habsburg Douglas (riksdagsledamot M), ordförande för den svenska OSSE-delegationen, medarrangör till ”Den paneuropeiska picknicken” vid Järnridån, Anna Kinberg Batra, riksdagsledamot (M) samt ordförande i Riksdagens EU-utskott, Mae Liz Orrego Wennick (SILC-Swedish International Liberal Center), Désirée Pethrus Engström, riksdagsledamot (KD), samt Fredrick Federley (riksdagsledamot (C), samt Yi Zhang, exilkinesisk journalist (medlem i Reportrar utan gränser och SHRIC - Supporting Human Rights In China).

 

Gunnar Hökmark, Anna Kinberg Batra, Anders Hjemdahl, Mae Liz Orrego Wennick

Ett stort antal beskickningar från tidigare kommuniststyrda grannländer var representerade på minneshögtiden, som bevistades av många hundra deltagare från ett trettiotal länder.

Minneshögtiden avslutades med kransnedläggning av Jan Björklund och Camilla Andersson vid Frihetens Källa samt en tyst minut till minne av offren och till heder för frihetskämparna.


Utbildningsminister Jan Björklund och UOKs VD Camilla Andersson vid Frihetens Källa

 

Klicka på namnen för att ladda ned respektive tal (tillgängliga tal med understruken stil):

Camilla Andersson Grundare och VD UOK, grundare av Alliance for Human Rights and Reconciliation
Anders Hjemdahl Grundare, UOK
Jan Björklund (FP) Utbildningsminister
Birgitta Ohlsson (FP) EU-minister
Gunnar Hökmark (M) EU-parlamentariker
Anna Kinberg Batra (M) Riksdagsledamot samt ordförande i Riksdagens EU-utskott
Göran Lindblad (M) Ordförande i Europarådets svenska delegation samt vicepresident i Europarådets parlamentariska församling
Walburga Habsburg Douglas (M) Riksdagsledamot, ordförande för den svenska OSSE-delegationen
Mae Liz Orrego Wennick, SILC-Swedish International Liberal Center, exilkuban
Fredrick Federley (C) Riksdagsledamot
Désirée Pethrus Engström (KD) Riksdagsledamot
Yi Zhang Journalist i oberoende kinesisk media, medlem i Reportrar Utan Gränser och SHRIC - Supporting Human Rights In China)Krans till minne av nazismens och kommunismens offer

"Till minne av frihetens seger och till minne av kommunismens och nazismens offer"

PRESSKONTAKT:
Utbildningsminister Jan Björklund
Kontakta Camilla Hansson
telefon: 0702 069909

23 augusti evenemanget
Kontakta Camilla Andersson
telefon: 0709 429201

Angående datumet den 23 augusti
 
Den 23 augusti 1939 undertecknades den sk. Molotov -Ribbentrop pakten, en samarbets- och icke-aggressionspakt mellan Sovjetunionen och Nazityskland.
I paktens hemliga tilläggsprotokoll, vilkas existens förnekades ända fram till 1989 av Sovjetunionen och kommunistpartier i både Öst och Väst, delades länderna i östra Europa upp mellan de allierade kommunist- och nazistdiktaturerna.

Pakten ledde till det tyska och sovjetiska anfallet på Polen, och var därmed en direkt orsak till det andra världskrigets utbrott. Avtalet ledde också till det sovjetiska överfallet på Finland och till ockupationerna av Sveriges grannländer Estland, Lettland, Litauen och Polen.

Den 23 augusti är därför en minnesdag för att hedra offren för totalitära regimer, både den nazistiska och de kommunistiska.

ANTAGNA RESOLUTIONER

Europaparlamentets resolution:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P6-RC-2009-0165+0+DOC+XML+V0//EN
"Resolutionen antogs med beaktande av
- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
- FN-resolutionen om folkmord som är förankrad i EU:s fördrag
- Pragdeklarationen om det europeiska samvetet och kommunismen av den 3 juni 2008,
- Europarådets parlamentariska församlings resolution 1481 av den 26 januari 2006 "

"15.  Europaparlamentet anser att den 23 augusti bör utnämnas till europeisk minnesdag för alla offer för totalitära och auktoritära regimer, i syfte att hedra minnet av dessa offer med värdighet och opartiskhet."

OSCE:s resolution:
"The resolution, titled “Reunification of divided Europe” and put forward by Lithuania and Slovenia, states that Europe has suffered from two totalitarian regimes: the Nazi and the Stalinist. Both brought about genocide and crimes against humanity. For a final and Europe-wide condemnation of totalitarianism, the OSCE resolution offered to set a Nazism/Stalinism remembrance day on August 23."

Europarådets Parlamentariska Församlings resolution:

http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc05/EDOC10765.htm
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta96/ERES1096.htm

http://www.blackribbonday.org
The Black Ribbon Day Resolution in the House of Commons Nov 30, 2009 Canada.


Måndagsrörelsen
Måndagsrörelsen höll varje måndag klockan 12.00 möten på Norrmalmstorg i Stockholm för att stödja den baltiska frihetskampen. Möten hölls även runt om ute i landet. Totalt hölls 79 måndagsmöten. Norrmalmstorg blev också  platsen för det baltiska frihetsmonumentet "Frihetens källa"
http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5ndagsr%C3%B6relsenSvenska Dagbladets Ledarsida
Värmlands Folkblad ledare
Upsala Nya Tidningar ledare
Skånska Dagbladet Ledarblogg
Ambassadör Dag Hartelius pŒ UD:s blogg

Gunnar Hökmark

Birgitta Ohlsson pΠregeringens hemsida
Folkpartiet
SILC

Kristdemokraterna

Politikerupprop i Dalarna
"När de hellre kompromissar än hedrar förtryckens offer", Gunnar Hökmark
Clear Wisdom Agneta Berliner
Caroline Szyber
Daniel Karlsson
Alexandra Gillström
Moderatprat
http://www.finest.se/userBlog/entry.php?uid=39239&beid=1441359
Thomas Bohlmark
http://hendriksmarsta.blogspot.com/2010/08/sossarna-sviker-kommunismens-offer.html
Sueca Iberica
http://f-adolphson.blogspot.com/2010/08/vara-ledare.html
http://mikandersson.blogspot.com/2010/08/de-rodgrona-gar-mot-ett-historiskt.html
Tradition och fason
Germund Andersson
Norah4you
Ordning och Anarki
Handlare Printz
http://blogg.passagen.se/bt1special/entry/mona_sahlin_vill_helst_glomma
åsa Rosenberg
http://nt.se/bloggar/bloggentry.aspx?blogg=6222897&entry=6223049
Jorgen Modin
Mats Tunehag, Varlden Idag
Linda Andersson
http://www.blognyheter.se/s-och-mp-gullar-med-kommunismen-och-dess-harjningar/

http://www.desireesblogg.se/pivot/entry.php?id=478
Yvonne Stein
Webfinanser
I Grevens Tid
Marta 2010
http://blogg.aftonbladet.se/hogrelius/2010/08/mot-all-form-av-fortryck
Gabriell Eurell
Aktuellt
-

Former Estonian President Mart Laar and Camilla Andersson in joint seminar at the Nordic Bookfair, September 27
-
-
-
History behind the Iron Curtain in Stockholm
Kommunismens brott fördöms av Europaparlamentet
Människan i världen
A Platform of European Memory and Conscience
Katyn - galapremiär
Gothenburg Book Fair
Pragdeklarationen
Camilla Andersson och Litauens president
Paul Hollander
Imbi Paju
Anne Applebaum
Kriget efter kriget
Kommunismens brott mot mänskligheten
Att tro men inte veta
  Monument över kommunismens
offer invigt i Washington, DC